TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF

août 7, 2020 0 Comments

Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy , dia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Missel en malgache du dimanche. Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Tsaroako izao ny fahadisoako:

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 52.20 MBytes

Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Moa hanjaka aminay tokoa va ianao? Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy.

Ka nahoana no nofitahinao aho? Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia katolioa eo amin’ny tany. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.

Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa. Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao?

Ny Baiboly Masina

Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely pdv ambonin’ny tany rehetra isika. Partager cette app via.

  TÉLÉCHARGER LOGICIEL VISTALIZATOR

baiboly katolika pdf

Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy kqtolika tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho.

Téléchargement direct Télécharger cette application sur votre bureau. Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho. Hira Katolika – Catholic songs.

Tononkira Malagasy pdff Paroles de Chansons Malgaches. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Pf utilisons des cookies pour vous offrir un grand app store! Moa tsy Rahely va no baioly anao?

Cette traduction a été tirée de l’édition catholique de Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery.

baiboly katolika malagasy- pdf documents

Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany.

  TÉLÉCHARGER JEDWANE BGHINI NEBGHIK GRATUIT

Efa nihinanao va ny hazo katolila nandrarako anao tsy hihinananao? Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao. Indro, manan’anaka katoilka ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny katolkia dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Efa nitsinjo kkatolika fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho.

Baiboly Katolika

Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao. King Of Fighters Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny olona ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny pxf aman’osy izahay.

Efa nifindra niala teto izy: Angamba efa-polo no ho hita ao.

baiboly katolika pdf

Dia halainao koa va ny dodaiman’ny zanako? Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho.